Regulamin

  1. Definicje regulaminu:

Sprzedawca – Marta Ambrożej Buduję Kariery, ul. Pasłęcka 12B/22, 03-137 Warszawa, NIP 5242903091

Klient – osoba fizyczna lub prawna, która korzysta ze sklepu internetowego na stronie budujekariery.pl, w tym osoba, która dla której zostało założone Konto i która dokonała zakupu na niniejszej stronie.

Regulamin – niniejszy zbiór przepisów regulujących kwestie związane z użytkowaniem strony budujekariery.pl w tym z portalu, produktów, usług.

Sklep – sklep internetowy na stronie budujekariery.pl

Szkolenie, spotkanie – każde szkolenie/spotkanie organizowane przez Marta Ambrożej Buduję Kariery.

Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego na stronie budujekariery.pl dotyczącą produktów i usług oferowanych w Sklepie internetowym.

2. Przepisy ogólne

Regulamin określa warunki i zasady udostępniania i sprzedaży Szkoleń i/lub Produktów przez Administratora za pośrednictwem niniejszej strony internetowej. Każda osoba składająca zamówienie w serwisie jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Klient składa zamówienie potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje go. Do korzystania z serwisu jest wymagany sprzęt z zainstalowaną przeglądarką internetową i z dostępem do Internetu oraz posiadanie skrzynki e-mailowej. W przypadku braku spełnienia wymagań technicznych, Sprzedawca nie ponosi za to odpowiedzialności.

3. Zawarcie umowy i dostawa

Aby złożyć Zamówienie należy kliknąć w przycisk „Kup teraz” znajdujący się w sklepie internetowym przy każdym produkcie oraz wypełnić formularz Zamówienia, a następnie opłacić Zamówienie na stronie wybranego banku lub innej dostępnej formy płatności. Podczas dokonania Rejestracji bądź złożenia Zamówienia weryfikacja przebiega automatycznie, Klient otrzymuje wiadomość e-mail. Klient, który otrzyma e-mail z informacją o przyjęciu Zamówienia, powinien rozumieć to jako prawidłowo złożone Zamówienie, a konsekwencją tego jest zawarcie Umowy.

4. Zmiany Regulaminu

Sprzedawca ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym momencie, a Klienci mają obowiązek zapoznania się z wprowadzonymi zmianami w Regulaminie. Zmiany w Regulaminie nie dotyczą osób, które w zawarły Umowę ze Sprzedawcą przed wprowadzeniem zmian. Zmiany w Regulaminem wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.

5. Zmiany Terminów Szkoleń/spotkań

Sprzedawca zobowiązany jest poinformować każdego Klienta o wszelkich zmianach terminów Szkoleń/spotkań. Klient, który kupił usługę związana z bezpośrednim spotkaniem ze Sprzedawcą ma prawo sam wybrać inny, dogodny dla niego termin Szkolenia/spotkania.

6. Odstąpienie od Umowy Klienta/Zwrot/ Reklamacje

Konsument, który zawarł Umowę ze Sprzedawcą na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania zakupionych usług/produktów z zastrzeżeniem sytuacji wskazanych w art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.  Klient ma możliwość odstąpienia od umowy jeżeli produkty/usługi nie zgadzają się z opisem na stronie budujekariery.pl. Klient może dokonać Zwrotu zakupionych produktów poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Administratora lub za pomocą poczty tradycyjnej na Adres siedziby Administratora. Jeśli towar zostanie zwrócony zgodnie z Regulaminem i obowiązującym prawem, Sprzedawca zwraca koszt produktu w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania pisma rezygnacji, na wskazane przez Klienta konto bankowe. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych produktów. Jeśli Klient zamarł Umowę i wyraził zgodę na dostarczenie mu treści cyfrowej zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta w postaci zakupionego produktu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Klient traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.
Wszelkie Reklamacje muszą być zgłaszane za pośrednictwem adresu e-mail: marta@budujekariery.pl, lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Administratora. Żeby Reklamacja mogła być rozpatrywana, powinna zawierać następujące informacje:

  •  Dane osoby zamawiającej – imię i nazwisko/firma oraz adres do korespondencji, adres e-mail, telefon kontaktowy,
  • przedmiot reklamacji,
  • uzasadnienie reklamacji.

Wszystkie reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od momentu jej otrzymania. Jeżeli zajdzie konieczność wydłużenia w/w terminu wskazanego w ust. 7.

W przypadku konieczności wydłużenia terminu wskazanego w ust. 7 Administrator przekaże tę informację oraz wyznaczy termin na rozpatrzenie reklamacji podmiotowi, który taką reklamację złożył.

7. Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca, który zbiera i przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie niniejszym Regulaminem oraz z przepisami prawa. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu obsługi konta użytkownika, realizacji zamówienia oraz dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych ze sprzedażą usług/produktów. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.

8. Postanowienia końcowe

Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od zrealizowania zamówienia, gdy Klient podczas Rejestracji/ złożenia Zamówienia nie poda wymaganych danych w formularzu lub podane dane będą nieprawdziwe.

Wszystkie ceny podane na stronie budujekariery.pl są cenami brutto.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia publikacji.